От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

За
Асарел Медет

 

Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет" АД е първата, най-голяма и водеща българска минна компания за открит добив и обогатяване на медни руди. Намира се в Същинска Средна гора - на 11 км северозападно от град Панагюрище и на 90 км източно от столицата София.

 

Предмет на дейност

„Асарел-Медет”АД е акционерно дружество с основен предмет на дейност - открит добив и обогатяване на медни и други руди, биохимично извличане на мед и свързаните с това инженерингови и търговски дейности. Компанията извършва проучвателни, инженерно-внедрителски, проекто-конструкторски, екологични и други дейности. 

Мисия на компанията

 „Асарел-Медет”АД е основен фактор за социално-икономическото развитие и облика на община Панагюрище и Пазарджишка област, има структуроопределящо значение и уникално място в българската икономика. От създаването си през 1964 г. компанията традиционно е пионер в бранша по внедряването на нови върхови техника и технологии и е еталон за висока фирмена култура. 

Визия на компанията

„Асарел-Медет” АД в дългосрочен план се стреми да реализира динамично, успешно и устойчиво корпоративно развитие с фокус върху добрите традиции, инициативата, иновациите и екологията.
Компанията ще утвърждава и занапред високия си авторитет и лидерските си позиции в минния бранш в страната и чужбина, внедрявайки и сама създавайки най-добрите производствени и управленски практики.

Стратегическа цел на компанията

Постигане на ниска себестойност и високо качество на единица произвеждан метал мед, съответно на произвежданите концентрати, съпътстващи продукти и услуги - при ефективно и максимално оползотворяване на минералните суровини и при дългосрочно устойчиво здравословно-безопасно и екологично минно производство, в съответствие с най-високите стандарти и добри практики. 

Девиз на компанията

От природата - за хората, от хората - за природата!

Мото на компанията

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме!

"Светлини над града" - филм за "Асарел-Медет"

 Още за „Асарел-Медет“АД

„Асарел-Медет” АД ежегодно преработва около 13 млн. тона медна руда, като осигурява устойчиво и стабилно развитие и производство при максимално оползотворяване на минералните суровини на находище „Асарел”. Компанията произвежда и предлага за страната и чужбина висококачествени меден концентрат и катодна мед.

Днес в дружеството работят пряко около 1300 души, а още 400 са заети в дъщерни и смесени дружества.

Историята на лидера в българския рудодобив датира от официалното откриване на МОК „Медет” на 29 декември 1964 г.

Технологичен минно-обогатителен комбинат „Асарел-Медет" е създаден през 1986 г., като обединява МОК „Медет”/1964-1994/ и новоизградените мощности на рудник и обогатителна фабрика „Асарел”, въведени в експлоатация на 6 декември 1989 г. Като акционерно дружество „Асарел-Медет” съществува от 1991 г. с основен предмет на дейност - открит добив и обогатяване на медни и медно-пиритни руди, биохимично извличане на мед и свързаните с това търговски и инженерингови дейности.
Във фирмения летопис са първата за страната концесия за добив на подземни природни богатства от 23 декември 1998 г. и първата приватизация в добивния отрасъл от 15 юни 1999 г. Тя е спечелена от „Асарел-Инвест" АД - акционерно дружество, с мажоритарното участие на „ФА Копър инвест” - дъщерно дружество на стратегическия чуждестранен партньор „Фьост Алпине Интертрейдинг” - Австрия, и с участието на 2377 работници и членове на мениджърския екип на дружеството.

„Асарел-Медет” АД е сертифициран и работи в съответствие с трите основни международни стандарта - за управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 
През 1999 г. компанията получава първия в минния бранш сертификат за управление на качеството в съответствие с ISO 9001, а през 2002 г. и първия за страната сертификат по ISO 14001 - за опазване на околната среда. През 2003 година защитава първия в отрасъла сертификат по OHSAS 18001 за здравословни и безопасни условия на труд.

„Асарел-Медет” АД е първата българска компания от тежката индустрия, която през 2003 година внедрява Интегрирана система за управление по трите основни международни стандарта - за качество, екология и условия на труд.

„Асарел-Медет” АД традиционно е пионер в минния бранш по внедряването на върхова техники, нови технологии и най-висок стандарт на грижа за околната среда.

От 1988 г. на територията на комплекса функционира първата в страната фирмена система за екологичен мониторинг, създадена в партньорство с БАН и други институти. Компанията успешно изпълни Програма за отстраняване на стари екологични щети, причинени до приватизацията на дружеството, която беше финансирана от държавата по споразумение със Световната банка.

Дружеството ежегодно инвестира значителни средства в програмите си за устойчиво развитие, включително в модернизация и нови технологии, екологични проекти, развитие на човешкия капитал и осигуряване на най-висок стандарт за здравословни и безопасни условия на труд.

След 1999 година в тези области са инвестирани над 700 милиона лева, като реализираните екопроекти са за общо над 70 млн. лева. Дружеството разполага с три пречиствателни станции, едната от които е изградена след приватизацията.

„Асарел-Медет” АД е първата българска компания, която през 2005 г. получи Сертификат за Инвеститор първи клас от Българската агенция за инвестиции заради мащабния си проект за модернизация на производството. Компанията внедри уникални за страната минни машини и най-съвременно флотационно оборудване от водещи световни производители. В рудник и обогатителна фабрика „Асарел” са въведени автоматизирани системи за управление и контрол на технологичните процеси, които гарантират висока ефективност, екологосъобразност и върхови за отрасъла производствени резултати.

Видеовизитка

Като ярък представител на социално отговорния български бизнес, „Асарел-Медет” АД осъществява дейността си прозрачно и в диалог с всички заинтересовани страни.

Активен член е на Българска минно-геоложка камара, Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес, Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България, Българска търговско-промишлена палата, Български форум на бизнес лидерите, Европейския делови конгрес и Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Компанията е един от инициаторите и учредителите на Сдружението на предприемачите в Панагюрище, което обединява представители на местния бизнес и работи за реализацията на проекти от взаимен интерес. Като инициатор на идеята за газификация на Средногорието „Асарел-Медет”АД е един от учредителите и на индустриален клъстер „Средногорие мед” - Пирдоп.

Израз на завоювания висок престиж и обществено доверие са многобройните национални и международни отличия през изминалите години, като само след приватизацията на дружеството те са над 60.

След проведено публично допитване, през 2003 г. Националният конвент на експертите удостои „Асарел-Медет” с официалния статут на компания с висок престиж и принос за авторитета на България. Колективът на компанията е носител и на първия Почетен знак за заслуги към Панагюрище, присъден през 2005 г. за съществения и траен принос към развитието на общината.
През 2006 г. „Асарел-Медет” получи наградата на Българска стопанска камара „Икар” за иновации - заради внедрените върхови за времето техники и технологии. През 2007 г. дружеството е определено за Инвеститор на годината в добивната промишленост от Българската агенция за инвестиции и е отличено в конкурса Инвеститор в околната среда на Българския форум на бизнес лидерите. През 2007 г. „Асарел-Медет” е обявен за един от Най-добрите български работодатели в националното проучване на международната организация „Hewitt” и вестник „Капитал”, а през 2008 г. е определен за един от най-добрите работодатели и в регионалното им изследване за Централна и Източна Европа.

През 2009 г. компанията е отличена от Българския форум на бизнес лидерите в категорията Инвеститор в обществото - заради социално отговорната си политика и мащабния спомоществователски проект „Подкрепа за родния край `2008”, както и получи наградата „Прометея” на КНСБ - за висок стандарт на здравословни и безопасни условия на труд. През същата година дружеството стана носител и на първата браншова награда за социалноотговорна кампания на предприятие от минната индустрия, учредена от Българска минно-геоложка камара, а в националния конкурс на в. „Пари” „Асарел-Медет” е удостоено с Голямата награда за социално отговорна компания на годината `2009. Изпълнителният директор д-р инж. Лъчезар Цоцорков е отличен като „Мениджър на годината `2009” в престижния конкурс на сп. „Мениджър” и „Делойт” - България.

За мащабните си проекти със значим екологичен ефект „Асарел-Медет“ АД за втори път е обявен за Инвеститор на годината от Българска агенция за инвестиции, в категорията „Зелена инвестиция“ за 2011 г. През 2012 г. компанията е удостоена с наградата за здравословни и безопасни условия на труд от Главна инспекция по труда, а Националното сдружение на общините в Република България й присъжда отличието „Общински дарител“ – за трети път след 2005 и 2001 г. След като получава браншовите призове през 2012 и 2013 г., „Асарел-Медет“ АД стана трикратен носител и на наградата за корпоративна социална отговорност, присъждана от Българска минно-геоложка камара след допитване до национални медии.

"Асарел-Медет"

Приоритет в дарителската програма на „Асарел-Медет“АД изцяло е подкрепата за устойчивото развитие на община Панагюрище – мястото, където работят и живеят хората от компанията заедно със своите семейства.

„Асарел-Медет“АД е традиционен и най-голям дарител за реализацията на значими инфраструктурни проекти и подпомагане на културата, образованието, здравеопазването, спорта, туризма, младежките и социални дейности в община Панагюрище. 

Преди и след 1989 г. компанията е изградила на територията на община Панагюрище над 1000 апартамента, две училища, две детски градини, стадион, културен дом, десетки магазини, ски писта и ски влек, спортни площадки, покрит пазар, улична канализация и осветление, пречиствателна станция за питейни води /с. Панагюрски колонии/. Извършена е частична корекция на коритото на река Луда Яна в Панагюрище, реконструкция на площад „Цар Освободител” и на градския парк, ремонтирани са питейният водопровод Злокучене-Панагюрище и Помпена станция „Златьовица”, финансиран е ремонт на църкви в общината, изграден е модерен музеен комплекс със зала трезор за Панагюрското златно съкровище, привлекателен за туристите хотел със спа център, конферентен комплекс и закрит плувен басейн, многофункционална спортна зала, а в ход е и проект за модерен медицински комплекс и много други. Компанията и акционерите са предоставяли средства за оборудване компютърни кабинети и подобряване на материално-техническата база на учебните и детски заведения в общината. През годините е осигурен и дарен значителен обем медицинска апаратура за болницата и ДКЦ, подпомагани са деца, лишени от родителски грижи, както и стотици нуждаещи се хора, реализирана е програма за насърчаването на талантите от общината, подкрепено е издаването на стотици учебници и книги.

След приватизацията ежегодно компанията и акционерите й даряват на Община Панагюрище значителни средства за изграждането на инфраструктурни обекти в община Панагюрище и развитие на здравеопазването, културата, образованието, социалните дейности, спорта и туризма.
Всичко това коренно подобри облика на град Панагюрище и повиши значително жизнения стандарт на населението в общината.

Отличия

Клип "Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме"