От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Асарел Медет

По-важни дати от летописа на "Асарел-Медет" 

1956 - 1962 г. - В резултат на активна геолого-проучвателна дейност е открито и проучено медно рудно находище „Медет”

1961-1964 г. - Строителство на Минно-обогатителен комбинат „Медет”. Комплексният идеен проект за изграждането му е утвърден с ПМС № 625/ 11.04.1961 г.

29 декември 1964 г. - Тържествено откриване на МОК „Медет”, който по това време е най-големият открит меден рудник в Европа и трети по големина в света.

1964 - 1972 г. - Достигната е пълна проектна мощност на МОК „Медет”. Това е значим успех и бележи качествено нов етап в развитието на рудодобива в България.

1968 - 1976 г. - Детайлно проучване на находище „Асарел”.

7 май 1976 г. - Първа копка на експериментален участък „Асарел” към рудник „Медет”.

1979 г. - „Гиброцветмет”- Москва разработва технически проект за изграждане на открит рудник при медно находище „Асарел”.

20 март 1981 г. - Започва строителството на МОК „Асарел” с Разпореждане №14 на Бюрото на Министерски съвет е утвърден Технико-икономическият доклад за изграждане на МОК „Асарел”.

2 февруари 1988 г. - Създаден е с помощта на БАН първият фирмен комплексен екологичен полигон в страната.

6 декември 1989 г. - Официално е открит и пуснат в експлоатация МОК „Асарел” .

Началото на 1994 г. - Съгласно проекта, МОК „Медет” преустановява дейността в изпълнение на ПМС №140/23.07.1992 г. за преструктуриране на рудодобива.

20 април 1991 г. - Съдебна регистрация на „Асарел-Медет” ЕАД в изпълнение на ПМС №176/ 5.9.1990 г.

14 ноември 1995 г. - МОК „Асарел” за най-кратък срок в историята на рудодобива в страната достига утвърдената пълна проектна мощност - добив и преработка на 10,5 млн. тона медна руда годишно.

23 декември 1998 г. - Подписан е първият в страната концесионен договор за добив на подземни природни богатства.

15 юни 1999 г. - Подписан е първият в минния бранш договор за приватизация между „Асарел-Инвест” АД - дружество с мажоритарен дял на австрийския стратегически партньор „Фьост Алпине Интертрейдинг”, и Агенцията за приватизация.

10 февруари 1999 г. - „Асарел-Медет” АД получава първи в минния бранш у нас сертификат за управление на качеството по международния стандарт ISO 9001.

20 януари 2000 г. - „Асарел-Инвест” АД започва изпълнение на Програма за отстраняване на стари екологични щети, съгласно Изпълнително споразумение с държавата, финансирано от Световната банка.

27 септември 2000 г. - Въведена е в експлоатация първата в рудодобива в страната Циклично-поточна технология за транспорт на откривка от рудник „Асарел” първият следприватизационен проект.

17 март 2001 г. - Подписан е дългосрочен даритески договор с Община Панагюрище за реализация на значими инфраструктурни проекти и повишаване стандарта на живот.

27 юли 2001 г. - Подписан е договор с Посланика на САЩ Н. Пр. Ричард Майлс за финансиране на предпроектно технологично проучване на дружеството от Американската агенция за международно развитие.

23 януари 2002 г. - „Асарел-Медет” АД получава първия в страната сертификат по международен стандарт ISO14001 за управление на околната среда.

15 май 2003 г. - „Асарел-Медет”АД се присъединява към хилядите бизнес и граждански организации от цял свят, подкрепящи принципите на Глобалния договор на ООН за съблюдаване на човешките права, нормите на труд, опазване на околната среда и устойчиво развитие.

10 декември 2003 г. - „Асарел-Медет” АД получава първият във високорисковата тежка индустрия у нас международен сертификат за внедрена Интегрирана система за управление, съобразена с изискванията на международните стандарти ISO9001:2000, ISO14001:1996, OHSAS 18001:2002.

30 март 2004 г. -„Асарел-Медет” АД получава от Националния конвент на експертите сертификат, даващ официален статут на Компания с висок престиж и принос за авторитета на България.

27 април 2005 г.- „Асарел-Медет”АД получава отличие от Българската стопанска камара за високи резултати в областта на инвестициите, валутните приходи, развитието на нови производства, сертификацията, услугите, създаването на нови работни места и иновативната политика в периода 2000-2005 г.

11 май 2005 г. - Дружеството получава национален приз „Най-голям осигурител” за 2004 година.

14 юли 2005 г. - „Асарел-Медет” АД е първата българска компания със сертификат за Инвеститор Първи клас от Българската агенция за инвестиции - за проекта за над 100 млн. щ. д. за мащабна модернизация на производството и удължаване на мината. 

26 август 2005 г. - „Асарел-Медет” чества 40-годишния си юбилей.

11 октомври 2005 г. - Колективът на „Асарел-Медет” е удостоен с Почетен знак за заслуги към Панагюрище.

12 октомври 2005 г - Дружеството е отличено от Националното сдружение на общините в Република България като най-голям дарител за Община Панагюрище.

26 април 2006 г. - „Асарел-Медет” АД е удостоен от Българска стопанска камара с голямата награда „Икар” за иновация през 2005 година за реализиране на мащабна иновативна политика, довела до внедряване на върхови за времето техника и технологии.

19 декември 2006 г. - Българска търговско-промишлена палата присъжда плакет за първо място по комплексни икономически показатели в Южен Централен район

1 май 2007 г. - Топ осигурител в добивната промишленост за 2006 г. по официални данни на Националната агенция по приходите, публикувани като част от кампанията на Българска стопанска камара за борба със сивата икономика „На светло” .

20 август 2007 г. - „Асарел-Медет” АД е обявен за най-динамично разивващата се българска компания от сп. Business Week.

16 ноември 2007 г. - „Асарел-Медет” е класиран на терто място в националното проуване на „Hewitt Associates” „Най-дорите работодатели в България” - категория "Големи компании".

29 ноември 2007 г. - Компанията поучава престижна награда за социално-отговорен бизнес от Българския форум на бизнес лидерите - трето място в категорията „Инвеститор в околната среда”.

14 декември 2007 г. - Българска агенция за инвестиции отличава "Асарел-Медет" като Инвеститор на годината в добивната промишленост.

5 юни 2008 г. - "Асарел-Медет" заема 13-о място в класацията на най-добрите работодатели за Централна и Източна Европа за 2007 - 2008 г. в проучването на „Hewitt Associates”.

8 октомври 2008 г. - За постигнати изключително високи резултати в областта на корпоративното управление изпълнителният директор д-р инж. Лъчезар Цоцорков е сред десетимата финалисти на първия конкурс "Мениджър на годината 2008", организиран от сп. "Мениджър" в партньорство с  "Делойт".

14 ноември 2008 г. - Сдружение на предприемачите - Панагюрище, отличава компанията с два "Златни ритона" в категориите "Дарителство" и "Най-голям принос към община Панагюрище"

22 януари 2009 г. -"Асарел-Медет"  заема второ място в категорията "Инвеститор в обществото" в Годишния конкурс за социално-отговорен бизнес на Българският форум на бизнес лидерите - за проекта си "Подкрепа за родния край".

29 април 2009 г. - КНСБ удостоява компанията с годишната награда "Прометея" за съществен принос в хуманизацията на работната среда и опазване здравето на хората.

"Светлини над града" - филм за историята на компанията