От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Новини

ПУБЛИКАЦИЯ ОТ 19 МАЙ 2014 Г. ОТ САЙТА НА РИОСВ

ПУБЛИКАЦИЯ ОТ 19 МАЙ 2014 Г. ОТ САЙТА НА РИОСВ.

 

http://new.riewpz.org/main.php

Анализът на водните проби от пречиствателната станция на „Асарел Медет” АД не показва превишение на нормите

Анализът на водните проби от Пречиствателната станция на „Асарел Медет” АД не показва превишение на индивидуалните емисионни норми по комплексното разрешително на обекта. Изпитванията на водните проби от изход Пречиствателна станция за руднични води са с показатели : мед - 0,002 mg при норма 0,1 mg ; манган – 0,03 mg при норма 0,3 mg ; желязо – 0,167 mg при норма 1,5 mg на литър; рh – 6,2 при норма от 6 до 8,5.

По отношение показателите на водните проби от реките, съгласно чл. 155, ал.1, т.4, буква”б” от Закона за водите, компетентен орган да обобщава и анализира данни за химичното и екологично състояние на водите е директорът на БДИБР- Пловдив.

РИОСВ-Пазарджик изпрати на БДИБР-Пловдив протоколите на ИАОС от изпитванията на води, взети при пробонабирането на 8 май за произнасяне по компетентност, веднага след постъпването им в деловодството на инспекцията.

С цел пълното обследване на водосбора на р. Банска Луда Яна над с. Баня, по разпореждане на заместник-министър Чавдар Георгиев, на 16 май 2014г. беше извършена нова съвместна проверка от експерти на БДИБР-Пловдив, РИОСВ-Пазарджик и Регионалната лаборатория към ИАОС. При проверката бяха обследвани хидротехническите съоръжения на „Асарел Медет” АД и пречиствателната станция за руднични води. Не са установени нарушения по експлоатацията и техническото състояние на съоръженията. Взети са водни проби от 3 точкови източника и 11 пункта за повърхностни води, като част от пунктовете за пробонабиране дублират местата на водните проби от 8 май. Проверката беше извършена при идентични природни условия (след пороен дъжд).

Абонамент