От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НОРМАЛНАТА РАБОТАТА НА РИСБЕРМАТА СЛЕД ЕНЕРГОГАСИТЕЛЯ ПРИ ОСНОВНИЯ ИЗПУСКАТЕЛ НА СЕЗОНЕН ИЗРАВНИТЕЛ „ЛАМАШКО ДЕРЕ“

"Асарел - Медет" АД в качеството си на Възложител, отправя тази покана към Вас, като евентуален бъдещ изпълнител на горецитираната услуга. В случай, че задачата представлява интерес за Вас, моля представете Вашата оферта, изготвена въз основа на Техническото задание, в срок до 15:30ч. на 12.06.2020г.
За повече информация, моля отворете прикачените файлове.

Покана
Техническо задание


Лице за контакт:
инж. Ангел Шишков – инв. контрол, телефон за контакт 0357/60 210, вътрешен 472, електронна поща: angel.shishkov@asarel.com

Абонамент