От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ОФЕРТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СРР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ХТС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРОМИШЛЕНА ПЛОЩАДКА „АСАРЕЛ“ С ПОДОБЕКТИ: „КАНАВКА КК-2-ВОДОСБОР“, „КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛ(ЮЖНО ОТ АРЦ)“

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

В случай, че задачата представлява интерес за Вас, моля представете Вашата оферта, изготвена въз основа на Техническо задание, в срок до 15.30 ч. на 25.06.2019 година.
Техническото задание е публикувано на интернет страницата на „Асарел-Медет”АД www.asarel.com.

Лице за контакт:
инж. Цветана Калпакова - Инвеститорски контрол на обекта, тел.: 0357/60 210 (вътр. 654)

Абонамент