От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ НА CPP НА ОБЕКТ: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ХУМУСНИЯ СЛОЙ В ЗОНИ ПО ВЪЗДУШНИЯ ОТКОС, НАРУШЕНИ В СЛЕДСТВИЕ НА ЕРОЗИЯ“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
"Асарел - Медет" АД в качеството си на Възложител, отправя тази покана към Вас, като евентуален бъдещ изпълнител на горецитираната услуга.
В случай, че задачата представлява интерес за Вас, моля представете Вашата оферта, изготвена въз основа на Техническо задание, в срок до 15:30 ч. на 10.07.2020 г.

Крайният срок за оглед на строителната площадка е 08.07.2020г.

За повече информация, моля отворете прикачените файлове.


Лице за контакт:
инж. Христина Кроснарова - Инвестоторски контрол на обекта, тел.: +359 357/60 210 вътр.632

Абонамент