От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Съобщения

Разширяване на промишлената площ на „Асарел-Медет” АД“ и оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Комплексен проект за развитие на „Асарел- Медет“ АД до 2040 г.

„Асарел-Медет” АД, гр. Панагюрище 4500, община Панагюрище, обл. Пазарджишка oбявява, че на основание  чл. 95, ал.3 от Закона за опазване на околната среда, чл. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда, както и във връзка с указаното провеждане на оценка на въздействието върху околната среда, провежда консултации със заинтересованите страни и обществеността за съдържанието и обхвата на оценка за въздействието върху околната среда относно Задание за обхват и съдържание на Доклад за постфактум оценка на въздействието върху околната среда на проект „Разширяване на промишлената площ на „Асарел-Медет” АД“ и оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Комплексен проект за развитие на „Асарел- Медет“ АД до 2040 г.“

Информация за инвестиционното предложение и проекта на задание за обхвата и съдържанието на оценката за въздействие върху околната среда може да получите в отдел Екология на „Асарел-Медет” АД, гр. Панагюрище.

За контакти: инж. Мариела Джиджинкова - Ръководител отдел „Екология”

телефон: 0357/ 6 02 10, вътр. 254

e-mail: ekolog@asarel.com

Писмени становища, предложения, забележки и мнения може да се представят на адрес: гр. Панагюрище 4500, „Асарел-Медет“ АД или на e-mail: pbox@asarel.com до 10.02.2023 г./петък/.

Абонамент