От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „АСАРЕЛ – МЕДЕТ”АД, НЕРАБОТЕЩИ КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ В ДРУЖЕСТВОТО

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „АСАРЕЛ – МЕДЕТ”АД,

НЕРАБОТЕЩИ КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ В ДРУЖЕСТВОТО

 

                                 Уважаеми акционери,

               През месец юли 2023 г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „Асарел-Медет” АД, гр. Панагюрище, на което бе взето решение за изплащане на дивиденти на акционерите на дружеството.

               За неработещите към настоящия момент в „Асарел-Медет” АД (пенсионери, бивши работници и др.) , изплащането на дивидентите съобразно взетото решение ще започне от 11.09.2023 г.  в офисите на “ОББ АД  (доскоро Райфайзенбанк) със следните адреси:

 офис Панагюрище, адрес: ул.“Георги Бенковски“ № 3;

 офис Пазарджик, адрес: ул.“Цар Шишман“ № 7;

 офис Пирдоп, адрес: пл. ”Тодор Влайков”, бл.1Б;

 офис София, адрес: ул.“Н. В. Гогол“ № 18/20;

 офис Пловдив 3, адрес: бул.“Княгиня Мария Луиза“ № 1;

 офис Пловдив 1, адрес: бул. „Васил Априлов“ 20 ,  по следния ред :

  1. При явяване на титуляра, притежаващ акциите – срещу представяне на лична карта и оригинал на Временно удостоверение за притежаваните акции от „Асарел-Медет”АД.
  2. При явяване на упълномощено лице – срещу представяне на лична карта, оригинал на Временно удостоверение за притежаваните акции от „Асарел-Медет”АД, нотариално заверено пълномощно от собственика на акциите за предоставяне на друго лице правото да получи дивидента.
  3. При наследници на починал акционер в случаите, когато Временното удостоверение е с титуляр техния наследодател – акционерите-съсобственици на акциите, придобити по наследство, следва най-напред да получат новите си Временни удостоверения за притежаваните от тях акции от капитала на „Асарел-Медет”АД.

За тази цел: Всички акционери-съсобственици е необходимо лично или чрез упълномощен представител, притежаващ нотариално заверено пълномощно, да се явят от 18.09.2023 г. в Офиса на „Асарел-Медет”АД, площадка „Асарел” от 8,00 ч. до 12,00 ч.

За да бъде извършена подмяната, следва да се представят:

  1. Лична карта или нотариално заверено пълномощно /оригинал/ и лична карта на упълномощеното лице.
  2. Удостоверение за наследници /оригинал/.
  3. Оригиналът на Временното удостоверение от „Асарел-Медет”АД за притежаваните акции на починалия акционер.

 

ВАЖНО: Поради вписване на намаление на капитала на „Асарел-Медет“ АД  през 2022 г., дължимият се дивидент за 2022 г. ще бъде изплащан от Банката единствено срещу представяне на Временно удостоверение за притежаваните акции,  отразяващо промяната  в частта на вписания общ капитал на дружеството , т.е. издадено след 20.04.2022 г. В случай, че бъде представено  Временно удостоверение за притежаване на акции, което е издадено преди 20.04.2022 г., Банката не изплаща дължимия дивидент, като лицето/ лицата следва първо да се яви/ят в офиса на “Асарел-Медет” АД за подмяна на Временното удостоверение.

С оглед вътрешни правила и процедури на ОББ АД, Банката няма да приема нотариално заверени пълномощни, споразумителен протокол и/или други подобни документи с дата на нотариалната заверка преди повече от 5 години спрямо датата на искането за изплащане на дивидентите.

Ако за изплащане на дивидента пред Банката бъде представен нотариално заверен документ (пълномощно, споразумителен протокол или др.п.), който е в рамките на посочения по-горе 5-годишен срок, съдържащ и номера на Временно удостоверение, и когато този номер не съответства на номера на представяното от акционера пред Банката актуално Временно удостоверение, акционерът следва да се яви първо в „Асарел-Медет“ АД за получаване на удостоверение, доказващо съответствието на акционерните права по двете временни удостоверения.

Срок за получаване на дивидентите от  “ОББ АД – 31.12.2023 г.

След изтичането на този срок, акционерите или техни представители могат да получат дивидентите си само от касата на дружеството след представяне на гореописаните документи.

За допълнителна информация се обръщайте на телефон: 0357/ 60- 432.

 

 

                                                                                                            От Ръководството

Абонамент