От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОДМЯНА НА ВРЕМЕННИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ АКЦИИ ОТ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

    На 22 декември 2021 г.  Общото събрание на акционерите на „Асарел-Медет” АД гр. Панагюрище взе решение за намаляване на капитала на дружеството чрез обезсилване на собствени акции. След проведена процедура в съответствие с изискванията и сроковете на Търговския закон, промяната на това обстоятелство бе отразено по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията през м. април 2022 г.

    Във връзка с това, Ръководството на дружеството информира своите акционери, че считано от 30.05.2022 г. стартира процедура на подмяна на временните удостоверения за притежаваните акции от капитала на дружеството. По този повод всички акционери  следва да получат новоиздадените Временни удостоверения /ВУ/ за притежаваните акции от капитала на дружеството, отразяващи промяната  в частта на вписания общ капитал.

    За тази цел,  всеки акционер трябва да се яви лично или чрез упълномощен представител, притежаващ изрично нотариално заверено пълномощно, да получи новото Временно удостоверение за притежаваните акции в офиса на „Асарел-Медет ” АД – площадка „Асарел”, гр.Панагюрище във времето от 8,30 ч. до 12,00 ч. всеки работен ден след  30.05.2022 г. , при следния график:

    В дните понеделник и вторник - работещи към настоящия момент в „Асарел-Медет“ АД и дъщерните дружества;

    В дните сряда, четвъртък и петък – за всички останали акционери;

   За да бъде извършена подмяната на Временните удостоверения, следва да се представят от акционерите следните документи :

   1. Лична карта или нотариално заверено пълномощно и лична карта на упълномощеното лице;

   2. Оригинал на Временно удостоверение от „Асарел-Медет” АД за притежаваните акции.

   В случай на наследяване, когато наследниците на починал акционер са повече от едно лице,  всички наследници следва да се явят лично заедно, или чрез нотариално упълномощено лице  да получат  новоиздаденото ВУ. Като в този случай, освен горните документи по т.1 и т.2, се представят и:

   3.  Препис от акта за смърт на починал акционер;

   4.  Удостоверение за наследници.

   5. Договор за доброволна делба с нотариална заверка на подписите.(ако такъв е сключен между наследниците)

   Напомняме, че при подмяна на Временните удостоверения, на акционерите могат да бъдат изплатени и неполучени от тях дивиденти за предходните 5 (пет) години (за 2020 г., 2019 г., 2018 г., 2017г. и 2016 г.),  на касата на дружеството, срещу представяне  и  на удостоверение за банкова сметка.

   Моля да имате предвид, че при взимане на решение от Общото събрание на акционерите за разпределяне на дивиденти за 2021г., същите ще бъдат изплащани до края на 2022 г. по досегашния ред след представяне  на старо или ново временно удостоверение, за което ще бъде изготвена допълнителна информация.  

За допълнителни  справки и запитвания се обръщайте на телефон:

-  от гр. Панагюрище – 60-432 ; 60-241;  60- 408

-  от страната - 0357/ 60 432 ;  0357/ 60 241;  0357/ 60 408   

 

 

Ръководството

Абонамент