От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Проекти

Мениджърите не се раждат, а се създават

Под мотото „Мениджърите не се раждат, а се създават”, „Асарел-Медет” АД успешно изпълни проект, който беше одобрен за финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

ПРОЕКТ: „Развитие на мениджърски умения и придобиване на нови ключови компетенции от ръководители и специалисти”

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001/07/2.1-01

Договор № ESF2101-06-09001

• Кратко резюме на проекта

Разработеният от екипа на „Асарел-Медет” АД проект „Мениджърите не се раждат, а създават!” се реализира успешно по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” със съфинансиране от Европейски социален фонд. Чрез поредица от обучения той осигурява развитие на мениджърски умения и придобиване на нови ключови компетенции от ръководители и специалисти на компанията. Проектът създава условия за достъп до учене през целия живот, подпомага удължаването на трудовия цикъл, социалното включване и по-високото качество на живот.

• Цел на проекта

- Повишаване на адаптивността и квалификацията на мениджърския екип на компанията чрез усвояване на нови и развитие на ключови компетенции и умения в контекста на стратегическите цели на Лисабонската стратегия.

- Осигуряване на добре подготвени и мотивирани ръководни кадри, способни да реализират общофирмената политика и стратегия.

- Непрекъснато инвестиране в развитието на човешкия капитал, като важен елемент от приоритетната политика по управление на човешките ресурси.

- Повишаването на производителността на компанията, чрез непрекъснато развитие на професионалните компетенции и адаптивността на заетите кадри.

- Висока конкурентоспособност на «Асарел-Медет»АД на международния пазар.

• Целева група – 105 мениджъри и специалисти на „Асарел-Медет” АД

• Продължителност:

От 09.04.2008 г. до 31.05.2009 г.

• Партньор при реализацията на проекта:

„Прогрес Консулт Груп” ЕООД

• Участие на служители

Освен обучаваните мениджъри и специалисти, в подготовката и реализацията участва работен екип на компанията, ръководен от проект-мениджър.

• Дейности по проекта

- 105 мениджъри и специалисти, организирани в четири групи, преминават през поредица от 10 тематични обучения. По всяка тема - в рамките на три дни – се провежда теоретичен курс и практически занятия за решаване на казуси и работа в екип.

Обученията се извършват по темите:

- Вземане на решение;

- Мотивиране за резултати;

- Успешно целеполагане;

- Умения за насочване;

- Разрешаване на проблеми;

- Умения за комуникация;

- Асертивност за максимум въздействие;

- Балансирана система от показатели за ефективност на фирмата;

- Ролата на отговорния мениджър за опазване на околната среда чрез управление на отпадъците.

- Базови компетенции за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Привлечените утвърдени лектори и стилът на обученията дават възможност на участващите да споделят своя опит и експертиза.

• Ефективен контрол по изпълнението на проекта се осъществява както от проект-мениджъра и работния екип, така и от Агенция по заетостта чрез Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Пловдив и Пазарджик.

• Вложени ресурси:

Общият бюджет на проект „Мениджърите не се раждат, а създават!” възлиза на 98 702 лв., от които 30 % са осигурени от „Асарел-Медет”АД. Одобрената безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е на стойност 69 091,65 лв., като 85 % от тях се отпускат от Европейския социален фонд.

Цялата отговорност за съдържанието на материала се носи от „Асарел-Медет” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

За допълнителна информация, моля вижте прикачените файлове, които презентират проекта.

Презентация 1

Презентация 2

Презентация 3

Презентация 4

Абонамент