От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Новини

„АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД ПРЕМИНАВА КЪМ ДВУСТЕПЕННА СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

На проведеното на 3 юли 2014 г. Общо събрание на акционерите на „Асарел-Медет“ АД бе взето решение за промяна в начина на управление на дружеството и преминаване от едностепенна система на управление в двустепенна. Промяната в управлението на дружеството се изразява във формирането на два основни органа - Управителен съвет и Надзорен съвет. Тези промени намериха съответно отражение и в приетия от Общото събрание на акционерите нов Устав на „Асарел-Медет“ АД. Промените бяха вписани в Търговския регистър по партидата на дружеството съгласно изискванията на закона на 16 юли 2014 г.

За членове на новосформираните органи са избрани:

Надзорен съвет:

проф. д-р Лъчезар Цоцорков - председател на Надзорния съвет

Радко Шуманов - заместник-председател на Надзорния съвет

Андрей Делчев - член на Надзорния съвет

 

Управителен съвет:

инж. Делчо Николов - изпълнителен директор

Иван Дончев - прокурист

Димитър Л. Цоцорков - член на Управителния съвет.

Абонамент