От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Новини

„Асарел-Медет” АД публично представи изпълнението на програмите си за устойчиво развитие през 2012 година

Какви са резултатите от изпълнението на програмите за устойчиво развитие на „Асарел-Медет” АД през 2012 година и какви са намеренията на дружеството за настоящата година? Отговор на тези въпроси бе даден на 11 януари 2013 година в зала „Асарел” в спа комплекс „Каменград” по време на публичната презентация на дейността на предприятието през 2012 година. Изпълнителният директор д-р инж. Лъчезар Цоцорков отчете поредната успешна година за дружеството в присъствието на главния секретар на Областна администрация г-н Светлан Карталов, председателя на Общински съвет-Панагюрище г-жа Веселина Ралчева, зам.-кмета на общината г-жа Галина Матанова, общински съветници и кметове на кметства от общината, лидерите на националните миньорски синдикати към КНСБ и КТ „Подкрепа” г-н Валентин Вълчев и г-н Владимир Топалов, представители на местния бизнес, медии и граждани. 

Отчетено бе, че през изминалата година са изпълнени всички натурални и финансово-икономически показатели на бизнес плана и са инвестирани над 50 милиона лева за изпълнение на годишните фирмени програми за устойчиво развитие, което бе разгледано в неговите три аспекта – икономически, екологичен и социален. За настоящата 2013 година е планирано дружеството да инвестира 83 милиона лева.

По темата „Икономическа отговорност” изпълнителният директор на компанията подчерта значимостта и приноса на „Асарел-Медет”АД за устойчивото развитие на общината, областта и страната.

Детайлно бе представено изпълнението на приетите в дружеството седем програми за устойчиво развитие и инвестициите, които са направени по тях през 2012 година. За модернизацията на техниката и технологията в предприятието са инвестирани над 30,7 милиона лева през миналата година. В изпълнението на екологичната програма през 2012 г. са вложени 5,3 милиона лева, като заедно с експлоатационните разходи за пречиствателните съоръжения средствата достигат 6,7 млн. лева. По програмата за гарантиране на безопасна и здравословна трудова среда са вложени 3,3 милиона лева, а фирмените програми за обучение и квалификация на кадрите възлизат на над 300 хиляди лева.

Екологичните инвестиции за 2012 г. бяха обстойно представени в направлението „Екологична отговорност”, което е един от трите стълба на устойчивото развитие, заедно с икономическата и социална отговорност на компанията. Презентирани бяха и резултатите от три нови проекта за екологичен мониторинг, които са реализирани през миналата година.

Първият от тях касае паралелно изследване на приземната въздушна среда, осъществено чрез серия от едновременни измервания - на производствената площадка на “Асарел-Медет”АД и в центъра на град Панагюрище. Мониторингът е проведен от акредитирана подвижна автоматизирана лаборатория през четирите сезона на годината, като заключението на експертите е, че производствената дейност на дружеството не влияе върху качеството на въздуха в града.

Другите два проекта за екологичен мониторинг са изпълнени по споразумение с неправителствената организация Български център за зелена икономика. Това са проектите „Мониторингови проучвания върху състоянието на река Асарелска, изградените хидротехнически съоръжения и преценка необходимостта от допълнителни превантивни съоръжения за опазване на водите” и „Доставка и монтаж на автоматични мониторингови станции за състоянието на водите”.

Представители на неправителствената организация са съгласували всички фази на проектите – от изготвянето и превода на техническото задание, през подготовката на списък с български и чуждестранни изпълнители с капацитет в тази област, до разглеждане на всички постъпили оферти и избор на изпълнител.

Единият проект на стойност 52 хил. евро е изпълнен от германската фирма G.E.O.S. и включва 12 седмични пробонабирания от 9 съвместно определени пункта. Получените данни от лабораторните изследвания в Германия и анализите на фирма G.E.O.S. показват, че няма установено превишение на показателите за водоприемник втора категория. Потвърждава се ефективното управление на водите и надеждността на хидротехническите съоръжения на дружеството. От немските специалисти е направена оценката, че пречиствателните съоръжения на “Асарел-Медет” АД работят по съвременна високоефективна технология, съгласно технологичните регламенти и заустват води, отговарящи на индивидуалните емисионни ограничения, съгласно българските и европейски изисквания.

За изпълнител на другия проект „Доставка и монтаж на автоматични мониторингови станции за състоянието на водите” е избрано българското представителство на немския лидер „Hach Lange”, като договорът възлиза на 174 хил. лв. Доставени са шест станции, от които една е монтирана на територията на предприятието, а друга е на изходния пункт на дружеството на река Асарелска. Останалите четири станции са по поречието на река Банска Луда Яна и река Луда Яна, така че да отчитат влиянието на съответните населени места.

Другият основен акцент в представянето на дейността на дружеството за 2012 г. бе по темата „Социалната отговорност”, където бяха презентирани програмите за развитие на човешките ресурси, безопасност и здраве при работа и партньорството с община Панагюрище.

В областта на човешките ресурси беше обърнато внимание върху стажантската и стипендиантска програма на компанията и инвестициите в развитието на човешкия капитал. По програмата „Безопасност и здраве при работа” бе подчертано, че в дружеството не са регистрирани професионални заболявания, а през 2012 г. отново няма регистрирана нито една трудова злополука. Компанията бе отличена с първа награда в категорията „Големи предприятия” в националния конкурс за безопасност и здраве при работа на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

Във връзка със спомоществователската програма „Подкрепа за родния край” изпълнителният директор припомни, че десетки проекти, инициативи и идеи за развитието на общината са подкрепени в рамките на дарителския договор за 2012 година на обща стойност 365 000 лева. Посочена бе и оказаната навременна помощ за решаването на проблема с разчистването на натрупаните в продължение на десетилетия нерегламентирани сметища, за което дружеството бе отличено с националната награда „Зелена България” от Министерството на околната среда и водите.

Като пример за социално отговорно поведение бяха посочени и реализираните през годината два големи инфраструктурни проекта за общо около 15 млн. лв., които чертаят нови перспективи пред развитието на туризма и са предпоставка за цялостната промяна на социално - икономическия облик на общината и региона. Първият от тях е модернизирането на Дома на миньора - хотел „Каменград”, като в рамките на проекта бяха построени 25-метров закрит плувен басейн, модерен СПА-център, тенис корт и подземен паркинг към хотела, както и четири конферентни зали. Вторият е изграждането на уникална зала трезор в Исторически музей – Панагюрище, за експонирането на оригинала на Панагюрското златно съкровище, която бе обявена за „Сграда на годината”. Статистиката показва, че само за първия месец след откриването на 16 април 2012 г. тя е посетена от над 30 000 туристи. Със дарителски средства са изработени и две точни златни копия на съкровището – по едно за Националния исторически музей и Исторически музей – Панагюрище. Те ще заместват оригинала в експозициите на двата музея, когато той гостува в България или чужбина.

Като пример за доброто публично-частно партньорство с Общината бяха споменати и други два мащабни проекта, които стартираха през 2012 година и ще продължат през 2013-та – изграждането на многофункционална спортна зала с 2000 места и създаването на модерен медицински център.

В залата бяха анонсирани и още два значими проекта, по които в момента се изготвят проектите и биха дали нов тласък на социално-икономическото развитие на общината – изграждането на колеж или филиал на висше учебно заведение и газификацията на община Панагюрище чрез публично-частно партньорство. Дружеството започна реализацията и на още един важен проект „Ловно стопанство за национален и международен ловен туризъм”.

За постигнатите резултати през 2012 г. изпълнителният директор д-р инж. Лъчезар Цоцорков благодари на целия екип на „Асарел-Медет” за добрата работа, проявената инициативност, отговорност и лоялност. Благодарност за конструктивното сътрудничество бе изразена и към синдикалните организации, Община Панагюрище и всички партньори от страната и чужбина.

Абонамент