От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Новини

„Асарел-Медет“АД се присъедини към Кодекса за устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия в България

„Асарел-Медет“ АД е първата компания, която подписа Кодекса за устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия в България и предприе стъпки за сертифициране по Доброволния стандарт за устойчиво развитие, разработен по поръчка на Българска минно-геоложка камара. Стандартът оценява съответствието с водещите световни практики и напредъка на компаниите по десет основни аспекта: растеж и ефективност; качество и иновации; безопасност и здраве при работа; грижа за служителите; партньорства и развитие на местните общности; прозрачност и отчетност; управление на околната среда; емисии и отпадъци; опазване на биоразнообразието; енергия и опазване на климата.

С присъединяването си към Кодекса за устойчиво развитие компанията декларира следното:

„Ние, мениджмънтът и екипът на „Асарел-Медет“АД, осъзнаваме значимата роля на минерално-суровинната индустрия в развитието на българската икономика и произтичащите от това отговорности.

Като компания-член на БМГК виждаме устойчивото развитие като модерна управленска практика и социална инвестиция, надхвърляща благотворителността и корпоративната отговорност. Вярваме, че икономическият интерес може успешно да бъде съчетан с интересите на обществото и околната среда и по този начин да създава добавена стойност в дългосрочен план.

Нашатацел е да се придържаме към най-добрите практики за устойчиво развитие, за да посрещнем местните и глобални предизвикателства. Ето защо се стремим постоянно да:

 

1. Повишаваме ефективността на добива, преработката на минерални суровини и разкриваме нови запаси и находища;

2. Инвестираме в качество, най-добри налични техники и иновативни продукти;

3. Осигуряваме здравето и безопасността на всички свои служители, сътрудници и подизпълнители;

4. Повишаваме професионалната удовлетвореност и стандарта на живот на своите служители и минните общности;

5. Инвестираме в устойчивото развитие на местните общности;

6. Осигуряваме максимална прозрачност и отчетност за всички свои действия и ефекта от тях и водим антикорупционна политика;

7. Управляваме системно всички аспекти на въздействието си върху околната среда и не допускаме превишения над ПДК;

8. Минимизираме отпадъците, свързани с дейността ни и работим за тяхното вторично оползотворяване;

9. Постигаме нулево нетно въздействие върху биологичното разнообразие в дългосрочен план;

10. Повишаваме енергийната си ефективност и намаляваме преките и непреки си въглеродни емисии.

 

Заявяваме амбицията си минерално-суровинната индустрия да бъде пионер в усилията за устойчива икономика в България. Вярваме, че не сме сами в този процес, затова ще работим с цел да създадем дългосрочни, динамични и ефективни взаимоотношения с широк кръг от заинтересовани страни, които споделят визията ни.“

-----------------------------------------------------------------------------

ОЩЕ


Актуално състояние по програми за устойчиво развитие

„Асарел-Медет“ АД разглежда устойчивото развитие като единство на три основни стълба – икономическа отговорност, екологична отговорност и социална отговорност. Те са обхванати от седем приоритетни инвестиционни програми с десетки обекти и инициативи, които се определят и изпълняват ежегодно:

 

- Качество, производителност, себестойност

- Развитие на минерално-суровинната база

- Енергийна ефективност

- Опазване на околната среда

- Безопасност и здраве при работа

- Развитие на човешките ресурси

- Корпоративно развитие.

 

 

Анализът за изпълнението на фирмените програми през 2013 г. показва, че по тях са инвестирани 65 милиона лева, а за настоящата година са планирани нови над 108 млн. лв.

Бизнес планът на компанията за 2013 г. е изпълнен по всички производствени, натурално-технологични и финансово-икономически показатели. През миналата година добитата минна маса е общо 42 милиона тона, а преработената минна руда – 12.4 милиона тона. През 2013 г. само за модернизация на техниката и технологията в предприятието са изразходвани около 49 милиона лева, а в развитието на минерално-суровинната база са инвестирани близо 5 милиона лева

Екологичната програма на компанията възлиза на около 8 милиона лева. Дружеството безусловно спазва индивидуалните емисионни ограничения за опазване на околната среда и няма наложили текущи глоби или санкции за нарушение на нормите. Сред множеството екологични проекти особено внимание заслужава поетапната рекултивация на Окисно насипище – уникален модел на рекултивация на действащо съоръжение от този тип. Партньорската политика в сферата на опазването на околната среда намери израз и в сключеното споразумение с Държавно горско стопанство-Панагюрище, според което с финансовата подкрепа на „Асарел-Медет” АД бяха залесени 67 декара в районите на село Левски и Поибрене, община Панагюрище и град Стрелча. Мениджърите, работниците и служителите на „Асарел-Медет” АД отново се включиха в ежегодната залесителна инициатива на дружеството.

В инвестиционни проекти за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд през 2013 г. са вложени около 1,5 милиона лева, като допълнително се осигурени най-висок стандарт на лични предпазни средства, здравно и животозастраховане. Впечатляващият резултат е, че от 2012 г. в дружеството досега не е регистрирана нито една трудова злополука или професионално заболяване. Приоритет за предприятието е оценката и превенцията на риска, а ежегодно програмата се разработва съвместно с Комитетите по условия на труд и синдикалните организации.

Традиционно мащабна и балансирана е фирмената програма за мотивация, обучение, квалификация и развитие на членовете на екипа, като през миналата година в това направление са инвестирани над 400 000 лева. През 2013 г. работещите са участвали в 422 курсове и обучения, както и в 83 конгреси и семинари у нас и в чужбина. За учебната 2013/2014 година 106 работещи в дружеството повишават образованието си чрез задочна форма на обучение в бакалавърски и магистърски програми.

През 2013 г. 74 студенти от различни университети се включиха в лятната стажантска програма на „Асарел-Медет“, която се радва на голям интерес и през 2014 г. Чрез фирмената фондация „Асарел” през учебната година се осигуряваха безплатни учебници на 143 деца от гимназиалния курс на училища в община Панагюрище, а отличниците са стимулирани и със срочни стипендии. Чрез проекта „Образование за всички” се подпомагаха и желаещи да завършат средно образование, които са над ученическата възраст.

Дарителската политика на дружеството е приоритетно ориентирана към подкрепа за устойчивото развитие на община Панагюрище и повишаване стандарта на живот на населението в общината, включително чрез подпомагане за важни инфраструктурни проекти и значими инициативи в областта на здравеопазването, социалните дейности, образованието, културата, спорта, туризма, подпомагане на хората в неравностойно положение, и др. Това е важен аспект от дълбоко осъзнато разбиране за значимостта на корпоративна социална отговорност като кауза и споделена ценност на компанията.

„Асарел-Медет“ АД е традиционен и най-голям дарител на Община Панагюрище. Компанията реализира политиката си чрез дългосрочен дарителски договор с Община Панагюрище, като финансовото изражение на всеки годишен анекс е 365 000 лева. Само за подкрепа на спортната дейност на клубовете, участващи в Асоциацията на спортните клубове в Панагюрище през миналата година „Асарел-Медет” АД е отделил около 100 000 лева. Отделно от това дружеството е основен спонсор на значими спортни състезания на международно и национално ниво по автомобилизъм, тенис на маса, шахмат и др. С подкрепата на компанията през 2013 г. е обогатен общинският културен календар със значими събития като Първия международен конкурс за млади оперни изпълнители „Елена Николай”, както и Световното първенство по фойерверки „Огън, цвят и фантазия“. Сериозно се разви и партньорският проект „Звезден клас“ – за насърчаване на деца от общината с изявени дарби в областта на изкуството, науката и спорта.

Социално отговорното поведение на „Асарел-Медет” АД намира израз и в редица дългосрочни проекти, които дават перспективата за интензивно развитие на община Панагюрище в редица направления, така че регионът да се превръща във все по-добро място за живеене, инвестиции и работа. През 2013 г. се отчете сериозен туристически интерес към общината, за което значителен принос имат и инвестициите в реконструкцията на Дома на миньора Хотел&СПА „Каменград” с изградения спа център и закрит плувен басейн, изградената с дарителски средства зала трезор и ежегодното гостуване на Панагюрското златно съкровище в Историческия музей – Панагюрище, както и проектът за изграждане на многофункционална спортна зала с до 2000 места в Панагюрище.

Абонамент