От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Новини

«Асарел-Медет» инвестира над 6 милиона лева в нови екопроекти през 2011 година

За 2012 година компанията планира 10 милиона лева за опазване на околната среда

«Асарел-Медет» АД инвестира над 6 милиона лева в нови екологични проекти и в дейности по опазване на околната среда само през 2011 година. Тези средства се прибавят към реализираните екопроекти за общо 50 милиона лева през периода от приватизацията на дружеството до 2010 година. За 2012 година планираните средства за екоинвестиции пък възлизат на нови 10 милиона лева.

Годишният отчет на отдел „Екология” за отминаващата 2011 година показва, че са изразходвани над 3 милиона лева за проекти по опазване на почвите и за пълна техническа и биологична рекултивация на терени в района на промишлената площадка.

През настоящата година средствата за опазване на водите възлизат на 1,5 милиона лева. Приоритет в това направление са екологичният мониторинг, поддръжката на хидротехническите съоръжения и ефективността на пречиствателните станции на дружеството, подчерта ръководителят на отдела инж. Мариела Джиджинкова /на снимката/.

 

Тя заяви, че организираният външен и собствен фирмен мониторинг на компонентите на околната среда и съвместната работа със специалисти от БАН дават актуална и своевременна информация. Всичко това позволява навременно планиране и актуализация на дейностите по екологичната програма на дружеството.

Останалите 1,5 милиона лева са изразходвани за други мероприятия по опазване на околната среда и мониторинг, както и по проект за преоразмеряване на хидротехнически съоръжения.

Ежедневно отдел «Екология» извършва пробонабиране и анализ на водни проби от 9 вътрешни пункта и изходни точки за дружеството, а ежеседмично – от още 9 допълнителни пункта по поречието на реките Асарелска, Панова, Люляковица, Мареш и Банска Луда Яна. Резултатите от извършените вътрешни и външни анализи показват, че екологичното състояние на реките, преминаващи през територията на предприятието, е стабилно и отговаря на нормативните изисквания.

Това е видно от графиките по-долу, които по месеци илюстрират отчетените показатели в съпоставка със съответните нормативно регламентирани пределно-допустими концентрации /ПДК/. Данните от провеждания мониторинг за месец декември са до 10 декември т.г. включително.

Всички данни в приложения файл са от считания за най-показателен контролен пункт В1 на река Банска Луда Яна – мястото на сливането на реките Асарелска, Панова и Люляковица в землището на село Оборище. По поречието на река Банска Луда Яна това представлява най-близката външна контролна точка, намираща се извън територията на дружеството.

Моля, вижте прикачения файл

Графики от екологичен мониторинг

Представените данни по месеци онагледяват екологичните резултати, които са следствие от дългогодишната и последователна политика на мащабни инвестиции в екопроекти и грижа за опазването на околната среда.

Особено важно е, че през настоящата година беше извършен допълнителен преглед и преоразмеряване на всички съществуващи хидротехнически съоръжения за повърхностни води на територията на дружеството, така че степента им на обезпеченост да надхвърля нормативните изисквания.

«Политиката ни по опазване на околната среда е да се залагат и постигат по-високи изисквания от предвидените в законодателството или нормативната уредба. В този случай инвестираме в максимална надеждност и ефективност на съоръженията дори при екстремни обстоятелства», коментира инж. Джиджинкова.

Само за 2011 г. са изразходвани 864 хил. лв. в процеса на допълнително преоразмеряване, проектиране и изграждане на хидротехнически съоръжения. Наред с това се изготвя и проект за автоматизирано управление на водите в района на „Асарел-Медет” АД, като предстои внедряване на специализиран софтуер за управление и анализ.

В изпълнение на публично поетите ангажименти, през 2011 година бе сключен договор с Института по рибарство и аквакултури - гр. Пловдив. От тяхна страна бе разработена Програма за възстановяване на ихтиофауната на река Банска Луда Яна, включително и за въвеждане в естествена среда на определените видове риба. Специалистите вече извършиха зарибяване на реката в района на селата Бъта и Баня през месец октомври, като състоянието на реката и на рибните популации ще се следи и занапред.

В условията на конструктивен диалог се изпълнява и подписаното споразумение с Български център за зелена икономика за сътрудничество при реализацията на важни екопроекти, подчерта още инж. Джиджинкова.

Градивното партньорство е резултат от поетите двустранни ангажименти при посещението в компанията на евродепутата г-н Михаил Тремополус и неправителствени екологични организации. В съответствие с договореностите бяха изготвени две технически задания и до края на тази година предстои подписването на договори за реализация на съвместни екопроекти през 2012 г.

Първият партньорски проект касае обследване на язовир „Тополница” за стари промишлени замърсявания от предприятия в региона. Въпреки че рудник „Асарел” не оказва никакво влияние върху екологичното състояние на едноименната река и язовира, предприятието пое финансирането на мониторингово изследване. В рамките му ще се извърши анализ на дънни утайки и на водни проби по протежението на язовира, като целта е да се изготви цялостен екологичен модел за състоянието в района. На финала ще бъде изготвен заключителен доклад с анализ на получените резултати и оценка на необходимостта от провеждане на допълнителни мероприятия.

Приоритетно значение има вторият проект по партньорското споразумение, който е пряко свързан с дейността на компанията. Параметрите на този договор обхващат извършването на мониторингови проучвания върху състоянието на река Асарелска, изградените хидротехнически съоръжения и преценка на необходимост от допълнителни превантивни съоръжения за опазване на водите.

За тази цел ще бъдат закупени шест броя най-съвременни Автоматични мониторингови станции за анализ на активна реакция /рН/, електропроводимост и разтворен кислород. Станциите ще се монтират по поречието на река Асарелска и в реално време ще следят екологичното състояние на реката, като ще имат възможност за съхранение на данните и за безжична връзка.

Проектът включва още независимо проучване на най-добрите налични техники в световен мащаб, свързани с подобряване и устойчиво развитие на екосистемите. Част от задачите е съвместно избраната консултираща компания да направи преглед, анализ и предложения за прилагането на конкретни мерки по План за управление на речния басейн на река Марица, в частта му за река Луда Яна.

Всичко дейности по двата партньорски проекта за обследване на река Асарелска и язовир „Тополница” се осъществяват при пълна прозрачност и в тясно взаимодействие с екологичната неправителствена организация. Представители на Български център за зелена икономика пряко ще следят и всички бъдещи действия. Те участваха активно и в целия процес по изготвяне на критерии за оценка, разглеждане на оферти и избор на изпълнител. Ръководството на компанията дава висока оценка на добронамерения и конструктивен диалог, който вярва, че ще продължи и занапред.

При посещението на премиера Бойко Борисов на 31 май тази година, министърът на околната среда Нона Караджова и Съветът на директорите на „Асарел-Медет” АД официално откриха новата пречиствателна станция, която е третата за дружеството. С това успешно беше изпълнена Програма за отстраняване на стари екологични щети, причинени до приватизацията. Реализираните по нея 11 екопроекта на стойност 12 млн. евро бяха финансирани по споразумение между държавата и Световната банка.

След дългогодишното изследване на въздуха в дружеството и района за първи път се прави и паралелно изследване

 

През тази година по инициатива на ръководството на „Асарел-Медет” за първи път се извършва паралелно и едновременно изследване на състоянието на приземната въздушна среда в два пункта – единият, разположен на територията на дружеството, а другият – в центъра на град Панагюрище. Изследването се провежда от външна акредитирана лаборатория, като трябва да обхване всички сезони и първият му етап се състоя през месец юни. Тогава, в рамките на 3-денонощия, бяха наблюдавани параметрите на приземната въздушна среда, като едновременно и непрекъснато се следяха показателите на промишлената площадка на рудник „Асарел” /диспечерския пункт на рудника/ и в централната част на Панагюрище /площад „20 април”/. Задължително условие е периодът на замерите да съвпада с извършването на пробивно-взривни работи в рудник „Асарел”.

В таблицата /моля вижте прикачения файл по-долу/ са представени резултатите от първото паралелно измерване и за двата пункта, разясниха от фирмения отдел „Екология”. Посочени са пределно-допустими концентрации в милиграма на кубичен метър и съответните минимално и максимално измерени стойности, отчетени за целия период на 72-часовия контрол.

Данни от паралелно измерване, м. юни, 2011 г.

Установените при изследването концентрации са многократно под допустимите норми, както на пункта в „Асарел-Медет”, така и в град Панагюрище, подчерта инж. Мариела Джиджинкова.

Изпълнението на проекта продължава – очакват се резултатите от идентични замери през м. ноември, а такива изследвания предстои да се извършат и през месеците януари и март 2012 година. Проектът е част от екологичната програма на „Асарел-Медет” АД. Целта е компанията да изработи и разполага със съвременен електронен модел на процесите, факторите и състоянието на приземната въздушна среда в района с цел превантивни действия при необходимост.

 

Абонамент