От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Новини

БМГК поиска повече координация с държавата за разрешаване на проблема с осигуряване на квалифицирани кадри

Българската минно-геоложка камара (БМГК) предложи седем промени, които ще спомогнат за по-адекватния подбор и качествено обучение на бъдещите професионалисти по браншове

• БМГК представи браншовия модел за осигуряване на кадри за отрасъла

• Петдесет процента от настоятелствата в професионалните колежи ще се запълнят с представители на съответния бранш, обеща министър Тодор Танев

Българската минно-геоложка камара представи своя браншови модел за подготовка на кадри в рамките на Втората дискусия от националната кампания „Да! На българската икономика.“, която се проведе на 7 май в спа хотел „Каменград“ - Панагюрище, с домакинството на "Асарел-Медет"АД.

Председателят на Българска минно-геоложка камара проф. д-р Лъчезар Цоцорков презентира визията на бранша за по-добрата подготовка на кадри в средното и висше образование, включително въвеждането на дуалното обучение в базови професионални гимназии за минерално-суровинната индустрия, които се определят от членовете на БМГК, работещи в съответния икономически регион на страната. Във връзка с това Камарата направи и седем предложения за промени, включващи промяна в Закона за публично-частното партньорство, промени в нормативната уредба за одобрение на план-приемите в професионалните гимназии и висшите училища на базата на предложения от браншовите организации. Браншовата организация настоява още за задължително съгласуване на учебните програми и приемане обобщените от нея заявки на членовете й за план-приема по специалности и бройки и професионални базови гимназии. В предложенията е включен и пакет от стимули, начин на подбор и обучение на учителите и наставниците, както и изследване на успешния чуждестранен опит.

Организатори на събитието са в. „Стандарт“, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Българска минно-геоложка камара, като домакин бе „Асарел-Медет“ АД.

В дискусията участваха вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, министърът на енергетиката Теменужка Петкова и министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев, както и представители на други браншови организации, водещи отрасли и компании. В дебата се включиха проф. д-р Николай Вълканов, председател на УС на „Минстрой“ АД, Радомир Чолаков, изпълнителен директор на „Каолин“ АД, проф. Любен Тотев, ректор на Минно-геоложкия университет, проф. д-р инж. Николай Михайлов, председател на Съвета на директорите на "Трейс Груп Холд" АД, и Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители.

Александър Чобанов, директор „Човешки ресурси“ в „Асарел-Медет“ АД, представи проектът на компанията„Образование за всички“ и постави въпроси, свързани с реализацията на пилотния проект за дуално обучение в община Панагюрище.

Във форума взеха участие и Никола Белишки, кмет на община Панагюрище, и Галина Матанова - заместник - кмет.

В представения от Българската минно-геоложка камара браншови модел са вградени утвърдени от практиката идеи и визии, като най-важният елемент е ефективното партньорство между бизнес и браншови организации, държава, общини и училища. По този модел през 2014 г. в Панагюрище стартира пилотен проект за дуално обучение, подкрепен от всички заинтересовани страни. Мащабността на идеята включва предложените от бизнеса специалности да имат статут на защитени професии, както и професионалното ориентиране в общински и браншови центрове за кариерно развитие. Бизнесът в Панагюрище дава стипендии, участва в изготвянето на ежегодния план-прием и подкрепя финансово и логистично базовата гимназия в Панагюрище.

Идеята на БМГК е учебните програми да са универсални за минните специалности, като се създаде широко сътрудничество с базовите професионални гимназии в цялата страна, а при висшето образование това сътрудничество да се надгради съществуващото партньорство с МГУ и другите висши училища у нас.

“Реформата в българското образование, освен, че е най-важната от всички, е и реформа за бъдещето.“ – каза проф. Лъчезар Цоцорков по време на своята презентация. „Ангажимент на всички е да успеем да комуникираме ценностите на успелите хора към младите. Защото успелите не просто имат професия, а променят света около себе си!“, каза още той.

„Въвеждането на професионалното образование би имало превантивен ефект върху безработните, защото се дава възможност за реализация на пазара на труда.“ – посочи вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. Той обясни, че основният проблем е при две групи безработни, които са трайно демотивирани: първата е на младите до 29 г., които нямат трудови навици, а имат големи очаквания към бизнеса за бърза кариера и високо заплащане. Втората рискова група са хората в предпенсионна възраст. Решението и за двете се крие в реформа на образованието, даваща възможност за професионално развитие и квалификация.

„Подкрепяме всяка форма на сътрудничество между МОН и бизнеса и сме „за“ направените от БМГК предложения, - заяви министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев. Подготвят се редица промени в Закона за професионалното образование и обучение, бизнесът ще участва в подготвянето на учебните планове и определянето на квалификационните степени. В МОН ще се създаде специална дирекция за професионалното обучение и ще има звено за връзки с бизнеса, където големите работодателски организации ще участват. „Бизнесът ще има квота от 50% в настоятелствата на бъдещите интегрирани професионални колежи.“ - допълни тезата си министър Танев.

„В най-скоро време Министерски съвет ще приеме Стратегията за устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия. – заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова. „Документът ще очертае хоризонтите за развитие на този важен за българската икономика бранш и ще спомогне за осигуряване на квалифицирани кадри. Представеният браншови модел е пример за това, че в този сектор на икономиката се мисли с перспектива за бъдещето.“ – допълни още тя.

Дискусията бе модерирана от главния редактор на в. „Стандарт“ Славка Бозукова, която обобщи всички ангажименти, поети от участниците в дискусията.

Цели на кампанията „Да! На българската икономика”:

• Да популяризираме качественото производство в България, както и добрите производствени практики;

• Да провокираме „патриотичния избор” – да формираме трайна култура у българите да купуват продукти местно производство, защото по този начин техните пари директно отиват за повишаване на БВП, за създаване на нови работни места, за инвестиции в България;

• Да поставим на масата проблемите на бизнеса в различни отрасли и да помогнем за разрешаването им, като съдействаме за по-добра координация с изпълнителната власт;

• Да покажем перспективите пред българските износители и в непрекъснат диалог с бизнеса да се провеждат от институциите политики, свързани с активното насърчаване на експорта.

Абонамент