От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Новини

Дейността на „Асарел-Медет“АД няма въздействие върху реките Медетска и Тополница

Във връзка със засиления медиен и обществен интерес към състоянието на реките Медетска и Тополница, „Асарел-Медет“АД смята за необходимо да припомни следните факти. През 1992 г , когато предприятието „Асарел-Медет“ е било все още собственост на държавата, историите на находище „Асарел“ и находище „Медет“ тръгват по различен път с министерско постановление. Фирмата ни е запазила името „Асарел-Медет“, но дейността ни касае единствено находище „Асарел“. Производството ни няма въздействие върху състоянието на реките Медетска и Тополница, нямаме задължение за изграждане или поддръжка на съоръжения по тяхното поречие. В подкрепа на това са данните от изготвения към 2009 г. от Министерството на околната среда и водите Доклад за състоянието на повърхностните, подземните и отпадъчните води във водосбора на р. Тополница, който сочи източниците на замърсяване и сред тях не е нашето акционерно дружество „Асарел-Медет“ АД.

Абонамент