От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Новини

Минно-геоложката камара представи модел за успешно национално планиране и увеличаване конкурентоспособността на България

На 10 юни 2015 г. бяха представени два анализа за конкурентоспособността на българската икономика, които са подготвени и издадени по задание на Българската минно-геоложка камара. „Анализ на социално-икономическото развитие и конкурентоспособността на България (2007-2014)“ е разработен от Центъра за икономическо развитие (ЦИР) и бе представен от д-р Мария Прохаска. „Анализ на конкурентоспособността на българската икономика“ е разработка на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) и бе презентиран от д-р Тодор Галев.

 

 Целта на форума бе широко споделяне на един възможен модел за успешно управление на страната и нейните приоритетни браншове, така че да се повишава конкурентоспособността на българската икономика и да се извършва периодичен мониторинг на резултатите, които се постигат.

 

 Председателят на Българска минно-геоложка камара и на Надзорния съвет на "Асарел-Медет"АД проф. д-р Лъчезар Цоцорков е част от авторските колективи. Той очерта идеята и целите на двете изследвания. Съществува обоснована необходимост да се създаде прагматична и трайна структура на програма за повишаване конкурентоспособността на българската икономика, съответстваща на структурата на факторите, измерващи състоянието й. Това е важен инструмент за ускорен икономически растеж. Освен това е нужен и обстоен анализ на социално-икономическото развитие на страната ни като член на Европейския съюз, както и в контекста на последствията от световната икономическа криза и нейното влияние върху страната ни. Нещо повече, и двата анализа предлагат да се създаде проект на система за публичен мониторинг на икономиката и бизнес средата, състоящ се от обективни критерии за оценка на състоянието на конкурентоспособността и резултатите от изпълнението на програмата.

„Настоящите анализи са опит за добавена стойност от страна на четирите национално представени работодателски организации и на двата национални синдиката, които споделят този подход, към управленските усилия на всяко едно правителство. С модела за повишаване на конкурентоспособността на страната ни можем да си поставим ясно измерими цели: в краткосрочен план България да е икономически лидер в региона на Югоизточна Европа, в средносрочен – да се утвърди като една от най-силните икономики на Централна и Източна Европа, а в дългосрочен – да имаме способността да се мерим със средните нива на ЕС-15. Но, за да стигнем до там, ни е нужен нов модел за стратегия и дългосрочна управленска програма, чрез който да се постигне повишаване на конкурентоспособността, както и да се следи за напредъка, да се планират нужните корективни мерки и да се развиваме.“ – каза пред аудиторията проф. Цоцорков.

 

Основен извод от изследването на ЦИР е, че българската икономика не е достатъчно конкурентоспособна, въпреки някои положителни промени. „Има нужда от спешни мерки във всички области, но някои са приоритетни. Например: институции, иновации

инфраструктура, инвестиции, образование, както и да се насърчат МСП и да се използват по-ефективно европейските фондове.“ – обобщи данните от анализа на ЦИР д-р Мария Прохаска.

„Профилът на конкурентоспособността на България е динамичен през годините и това е обяснимо. Например, на 4-то място сме били по фактора „цени“ през 2013 г., докато през 2014 г. – сме 13-ти. Това е както добре, така и не – защото ниските цени на заплащане могат да привлекат инвеститори, но това не се отразява добре на покупателната способност на населението.“ – акцентира д-р Тодор Галев. Сред целите на Програмата за ускоряване на икономическия растеж на ЦИД са дългосрочно планиране, съгласуване на цели в ключови области като образование, здравеопазване, екология, както и нужда от методика за оценка от напредъка – добави още той.

Конкурентност на България през 2014 г.

(данни на Центъра за икономическо развитие, ЦИР)

 

- България - 54-та позиция сред 144 страни

o Стойност на индекса - 4.37 (максимална стойност 7)

o България изпреварва: Румъния (59), Унгария (60), Словения (70), Словакия (75), Хърватия (77), Гърция (81)

 

- Къде сме най-добри:

o Макроикономическа среда (36-та)

o Технологична готовност (41)

 

- Къде сме най-слаби:

o Институции (112)

o Иновативност (105)

o Състояние на бизнеса (105)

o Пазар на труда (67)

 

Основни пречки пред бизнеса - към 2014 година

(данни на Центъра за икономическо развитие, ЦИР)

 

- Корупция

- Неефективна държавна администрация

- Затруднен достъп до финансиране

- Политическа и правителствена нестабилност

- Липса на квалифицирана работна ръка

 

 За Българска минно-геоложка камара

 

 Българска минно-геоложка камара е учредена на 09.08.1991 г. от 18 търговски дружества. Днес в нея членуват 116 компании, които осигуряват висока представителност в 8 подотрасли: геология, добив на нефт и газ, въгледобив, рудодобив, индустриални минерали, скално-облицовъчни материали, инертни и строителни материали, логистика. Камарата е член на КРИБ, БСК, Евромин, Еврaкол и активно участва в Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.

 

 Мисията на БМГК е да защитава интересите на своите членове в съответствие с принципите на пазарната икономика, устойчивото развитие и етичните норми и стремейки се към основната си визия.

 

За дългосрочно развитие като национално представителната браншова организация на работодателите със значим принос за подобряване на бизнес условията за развитие на отрасъла и социално- икономическия просперитет на страната.

 

 Девизът на БМГК е: „Силни заедно!“

 

Абонамент