От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Новини

Съобщение от ръководството на "Асарел-Медет"АД по повод тиражирана информация

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 9 май т.г. в сайта „Блулинк“ е публикувано открито писмо на К. Дичев, представящ себе си от името на „Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност“, под заглавието „Нова промишлена авария на „Асарел-Медет“, която отрови за пореден път река Луда Яна“. За съжаление, за пореден път такава информация прибързано и без проверка бе разпространена и от различни екоактивисти.

 

Във връзка с това ръководството на „Асарел-Медет“АД заявява следното:

 

1. В „Асарел-Медет“АД не е имало промишлена авария.

 

2. Хидротехническите съоръжения на дружеството работят надеждно и функционират съгласно технологичната схема на експлоатация. Не са регистрирани отклонения по показателите, предавани от автоматичните мониторингови станции.

 

3. На 8 май 2014 г., по подаден сигнал до Община Панагюрище и РИОСВ - гр. Пазарджик, експерти на екоинспекцията, съвместно с акредитираната регионална лаборатория от Пазарджик и представители на Община Панагюрище, извършиха проверка на място в с.Баня, по поречието на р. Банска Луда Яна и всичките й притоци, включително на територията на „Асарел-Медет“АД, както и на всички съоръжения в дружеството за наличие на аварийни ситуации, нерегламентирани зауствания или индикации за потенциален екологичен проблем. По време на инспекцията на територията на „Асарел-Медет“АД, съгласно констативен протокол на РИОСВ №04-24/08.05.2014г., не са установени никакви отклонения.

 

4. Проверка от страна на Ловно-рибарско дружество „Глиган“ е извършена на 9 май 2014 г. по поречието на р. Луда Яна от с. Баня до с. Попинци. Не е установено наличие на мъртва риба.

 

5. Дружеството спазва екологичните норми и емисионните ограничения, като разполага с три пречиствателни станции – за отпадно-битови, руднични и дренажни води. По наша информация нито едно друго промишлено предприятие /с изключение на „Оптикоелектрон“/, както и животновъдните и земеделски ферми по течението и водосбора на река Луда Яна, нямат изградена пречиствателна станция.


9 май 2014 г.

 

 

 

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“АД

 

/инж. Делчо Николов/

 

 

 

ПРОКУРИСТ НА „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“АД

 

/Иван Дончев/

Абонамент