От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Новини

С подобрени условия за работещите в добивния бранш беше подписан новият отраслов колективен трудов договор

„Компаниите от минерално-суровинния бранш показаха за пореден път, че работят прозрачно и с грижа за работниците и служителите. Това е сигнал, че човекът, неговата сигурност, стандарт на живот, здраве и безопасност са поставени на първо място“, заяви при подписването на новия отраслов колективен трудов договор на 29 януари проф.д-р Лъчезар Цоцорков, председател на Българската минно-геоложка камара.

Минималната заплата за работещите в дружествата от минерално-суровинния сектор е по-висока с коефициент 1.4 спрямо минималната работна заплата за страната. За всяка година придобит трудов стаж се заплаща допълнително възнаграждение в размер на 0.9% от основната заплата за работещите при надземни условия и 1% за работещите при подземни условия. Въпреки дефлацията за последните две години беше договорено увеличение на минималната стойност на безплатната храна. Синдикатите и работодателите се договориха още да обсъждат перспективите за съхраняване и разкриване на работни места. Нови по-добри условия за работещите бяха постигнати и в областта на социалното партньорство, условията за синдикална дейност и здравословните и безопасни условия на труд, като целта е да се повиши жизненият стандарт на работещите в добивната промишленост.

Договорът се отнася за отрасъл „Проучване, добив и преработка на минерални суровини” и действието му е за срок от две години. С него се уреждат въпросите на трудовите и осигурителните отношения - доходи, трудова заетост, социално обслужване, условия на труд, социално партньорство. Той е приложим за всички заети в минерално-суровинния отрасъл, тъй като през 2011 г. действието на отрасловия договор беше разпростряно върху целия бранш. От името на работодателите документът беше подписан от проф.Цоцорков, а за синдикатите подписи положиха инж. Валентин Вълчев - председател на Федерацията на независимите синдикати на миньорите към КНСБ, и инж. Владимир Топалов, председател на Синдикална миньорска федерация „Подкрепа”.


Отляво на дясно: инж. Валентин Вълчев - председател на ФНСМ-КНСБ, проф. д-р Лъчезар Цоцорков - председател на Българска минно-геоложка камара и председател на Надзорния съвет на „Асарел-Медет”АД, и инж. Владимир Топалов - председател на Синдикална миньорска федерация „Подкрепа”

Абонамент