От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Новини

Успешно е изпълнен поредният екологичен проект

„Асарел-Медет” АД успешно изпълнява мащабна програма за рекултивация, изграждане на съвременни хидротехнически съоръжения и внедряване на нови природощадящи технологии, което е пример за отговорно отношение към опазването на околната среда на индустриално ниво.
Реализацията на поредния екологичен проект приключи през месец май, когато завърши изграждането на противофилтрационна завеса и гравитачен тръбопровод за извеждане на дренажни води в западната част на Окисно насипище. Стойността на съвременното съоръжение е 1 млн. 366 хил. лв. и експерти на Регионалната инспекция се запознаха с него в навечерието на Световния ден за опазване на околната среда.
След пуска на обекта в експлоатация мониторинговите данни за р. Панова потвърждават очакваната висока екологична резултатност.
Това е четвъртата противофилтрационна завеса на територията на комплекса - част от системата за опазване на водите от замърсяване. Само през миналата година компанията инвестира над 7 млн. лева в проекти за опазване на околната среда, мониторинг и ефективност на пречиствателните съоръжения. Пуснатата в експлоатация иновативна инсталация за сорбция на мед, като първи етап от пречистване на отпадни води, осигурява максимално оползотворяване на природните ресурси.
Наред с това вече са видими резултатите от техническата и биологичната рекултивация на 74 дка от използващото се Окисно насипище, чиито по-стари откоси са трайно затревени. Извършена е миннотехническа рекултивация и на други над 200 дка от работните терени в комплекса.
През 2002 година „Асарел-Медет” стана първата българска компания, сертифицирана по ISO 14 001 за опазване на околната среда. На 10 юни рудодобивното предприятие представи добрите си практики в рамките на семинар на МОСВ по проект «Прилагане и изпълнение на Директива 2006/21/ЕО за управление на отпадъците от миннодобивната промишленост».

Абонамент